Všeobecné servisné podmienky spoločnosti

Všeobecné servisné podmienky spoločnosti

REYLON SM, s.r.o.

(ďalej len ako „Všeobecné servisné podmienky“)

platné od 01.06.2023

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1.    Tieto Všeobecné servisné podmienky sú vydané spoločnosťou REYLON SM, s.r.o., so sídlom Kútniky 635, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 446 175, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46174/T (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) pri vykonávaní servisu návesov, prívesov a nadstavieb značky Schwarzmüller (ďalej len ako „Vozidlo“) pre klientov, ktorí sú objednávateľmi servisných služieb (ďalej len ako „Objednávateľ“).

 

2.    Zhotoviteľ je obchodná spoločnosť vykonávajúca podnikateľskú činnosť v oblasti distribúcie nových Vozidiel a v oblasti záručného, mimozáručného a pozáručného servisu ako autorizovaný servis pre Vozidlá značiek Schwarzmüller a Hüffermann a ako neautorizovaný servis pre Vozidlá iných výrobcov.

 

3.    Objednávateľom sa na účely týchto Všeobecných servisných podmienok rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ požadujúca výkon servisných služieb Vozidla od Zhotoviteľa.

 

4.    Zmluvnými stranami sa na účely týchto Všeobecných servisných podmienok rozumejú Zhotoviteľ a Objednávateľ.

 

5.    Tieto Všeobecné servisné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej servisnej objednávky vyhotovenej podľa článku II. týchto Všeobecných servisných podmienok (ďalej len ako „Servisná objednávka“). V prípade odchylných dojednaní Servisnej objednávky od týchto Všeobecných servisných podmienok, budú mať odlišné ustanovenia Servisnej objednávky prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných servisných podmienok.

 

6.    Právne vzťahy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa okrem Servisnej objednávky a týchto Všeobecných servisných podmienok riadia aj platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

 

II. Servisná objednávka

 

1.    V prípade záujmu Objednávateľa o poskytnutie servisných služieb zo strany Zhotoviteľa, uzavrú zmluvné strany elektronickou formou prostredníctvom elektronickej pošty Servisnú objednávku, ktorá bude obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa s uvedením ich identifikačných údajov, identifikáciu Vozidla, špecifikáciu a popis požadovaného servisného zásahu, predpokladanú cenu za vykonaný servisný zásah a platobné podmienky, čas začiatku plnenia zo strany Zhotoviteľa, predpokladanú dobu trvania servisného zásahu určenú podľa kapacitných možností Zhotoviteľa a prípadných dodacích lehôt na doručenie náhradných dielov, materiálu a pod. prípadne ďalšie dojednania, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

 

2.    Servisná objednávka sa jej odsúhlasením zmluvnými oboma stranami považuje za uzavretú zmluvu o dielo v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

3.    Predmetom Servisnej objednávky je záväzok Zhotoviteľa na základe požiadavky Objednávateľa vykonať pre Objednávateľa dohodnuté dielo, a to servisný zásah konkretizovaný Servisnou objednávkou (ďalej len ako „Dielo“) v rozsahu a v termíne dohodnutom v príslušnej Servisnej objednávke a záväzok Objednávateľa riadne a včas zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonané dielo, t.j. servis Vozidla.

 

4.    Servisná objednávka sa uzatvára na dobu v nej určenú. Servisnú objednávku nie je možné vypovedať. Potom, čo sa Servisná objednávka stala záväznou, t.j. po jej odsúhlasení oboma zmluvnými stranami, nie je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Servisnej objednávky. Servisnú objednávku je možné kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán (postačí formou elektronickej komunikácie).

 

5.    Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Servisnej objednávky v nasledovných prípadoch:

a.    Objednávateľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Servisnej objednávky a/alebo Všeobecných servisných podmienok,

b.    Objednávateľ je v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby Zhotoviteľovi,

c.    Objednávateľ nepristaví Vozidlo na servisný zásah podľa Servisnej objednávky,

d.    z dôvodov uvedených v Servisnej objednávke alebo v týchto Všeobecných servisných podmienkach.

 

6.    V prípade odstúpenia od Servisnej objednávky podľa ods. 5 tohto článku Všeobecných servisných podmienok Servisná objednávka zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

 

III. Cena a platobné podmienky

 

1.    Cena za poskytnuté servisné služby (ďalej len ako „Cena“) je dohodnutá individuálne zmluvnými stranami v príslušnej Servisnej objednávke, a to na základe aktuálneho cenníka servisných služieb Zhotoviteľa, v závislosti od druhu a množstva požadovaných servisných služieb. Zhotoviteľ je podľa vlastného uváženia oprávnený poskytnúť Objednávateľovi zľavu z Ceny, avšak na poskytnutie zľavy z Ceny nie je právny nárok. Objednávateľ berie na vedomie, že cena uvedená v Servisnej objednávke je predpokladanou cenou a môže sa líšiť od konečnej Ceny, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za skutočne vykonané servisné služby (Dielo).

 

2.    V prípade, ak počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí, že je potrebné vykonať servisné služby nad rámec dohodnutého rozsahu Diela podľa Servisnej objednávky a/alebo je potrebné použiť ďalšie náhradné diely a materiál nad dohodnutý rozsah, čo bude mať vplyv na konečnú Cenu a rozdiel oproti predpokladanej cene uvedenej v Servisnej objednávke bude viac ako 10%, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe vykonávania Diela. Do času dosiahnutia dohody s Objednávateľom, nie je Zhotoviteľ povinný pokračovať vo vykonávaní servisu a o tento čas sa predlžuje lehota na vykonanie Diela podľa Servisnej objednávky. V prípade, ak by rozdiel medzi konečnou Cenou a cenou predpokladanou podľa Servisnej objednávky bol menší ako 10%, na túto zmenu Ceny sa osobitný súhlas Objednávateľa nevyžaduje.

 

3.    Cena je uvedená bez DPH. K Cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov.

 

4.    Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po ukončení Diela. Splatnosť faktúry je 14 dní, ak nie je inak dohodnuté v Servisnej objednávke.

 

5.    Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažného plnenia na bankový účet Zhotoviteľa alebo prevzatím hotovostnej platby Zhotoviteľom.

 

6.    V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry je Zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

 

7.    Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa primeranú zálohu z Ceny ešte pred začatím vykonávania Diela (napr. za účelom objednania a úhrady náhradných dielov) a Objednávateľ je povinný na základe výzvy Zhotoviteľa zálohu na základe vystavenej zálohovej faktúry uhradiť.

 

8.    Zhotoviteľ vykonáva servisné služby spočívajúce v oprave zistených vád Vozidla, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu (vynímajúc garančné servisné prehliadky), bezodplatne.

 

9.    Objednávateľ nie je oprávnený zadržať akúkoľvek platbu voči Zhotoviteľovi, ani jednostranne započítať svoje nároky voči pohľadávkam Zhotoviteľa.

 

10.  Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Servisnej objednávky alebo požadovať úhradu zálohy, pokiaľ sa po uzavretí Servisnej objednávky a pred dokončením Diela dozvie o okolnostiach v hospodárskych pomeroch Objednávateľa, na základe ktorých by mohlo byť ohrozené zaplatenie Ceny.

 

11.  Zhotoviteľ je oprávnený započítať si akúkoľvek svoju pohľadávku voči splatnej pohľadávke Objednávateľa.

 

IV. Podmienky vykonania servisných služieb

 

1.    Zhotoviteľ bude vykonávať servisné služby v mieste svojej prevádzkarne. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade potreby, môžu byť servisné služby vykonávané aj na mieste u zmluvného partnera Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je z dôvodov zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci oprávnený vstupovať do priestorov servisu, kde sa vykonáva servisný úkon.

 

2.    Zhotoviteľ je oprávnený vykonať obhliadku Vozidla za účelom špecifikácie servisného zásahu podľa požiadaviek Objednávateľa.

 

3.    Vozidlo bude odovzdané Zhotoviteľovi na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ sa zaväzuje odstrániť z Vozidla všetko, čo bráni vykonaniu servisného zásahu.

 

4.    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa platných právnych predpisov, príslušných noriem, platných servisných postupov a odporúčaní výrobcu Vozidla. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výrobcom predpísané náradie, techniku, vybavenie a originálne náhradné diely alebo náhradné diely schválené výrobcom Vozidla, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ trvá na použití ním prinesených náhradných dielov a/alebo materiálu na vykonanie servisného zásahu na Vozidle, Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú použitím náhradných dielov a/alebo materiálu od Objednávateľa.

 

5.    Zodpovednosť Zhotoviteľa za škody na Vozidle počas vykonávania Diela sa riadi ustanoveniami § 521 Obchodného zákonníka.

 

6.    Objednávateľ je povinný po ukončení Diela prevziať od Zhotoviteľa Vozidlo v mieste a čase dohodnutom v Servisnej objednávke alebo v inom čase dohodnutom so Zhotoviteľom, a to osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Splnomocnenie na prevzatie Vozidla je splnomocnenec Zhotoviteľovi povinný preukázať. Vozidlo bude odovzdané po úhrade celej Ceny, pokiaľ nebude v individuálnom prípade dohodnuté zmluvnými stranami inak. V prípade omeškania Objednávateľa s prevzatím Vozidla o viac ako 5 pracovných dní, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi všetky náklady spojené so skladovaním Vozidla a zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý deň omeškania s prevzatím Vozidla. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na náhradu spôsobenej škody.

 

7.    Pri prevzatí Vozidla je Objednávateľ povinný vykonať obhliadku Vozidla a skontrolovať vykonaný servisný zásah s vynaložením potrebnej odbornej starostlivosti. Prevzatie Vozidla Objednávateľom sa uskutoční na základe preberacieho protokolu. Podpísaním preberacieho protokolu zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo škody na Vozidle na Objednávateľa.

 

V. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácia

 

1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať servisné služby riadne a bez vád. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonaných servisných služieb, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Záruka za akosť použitých náhradných dielov a spôsob uplatnenia nárokov z nej vyplývajúcich určuje ich výrobca.

 

2.    V prípade záručného servisu sa záruka na vykonaný servisný zásah Vozidla končí uplynutím záručnej doby na Vozidlo. V prípade mimozáručného a pozáručného servisu poskytuje Zhotoviteľ záruku na ním vykonané práce v trvaní 6 mesiacov. Záručná doba na použité náhradné diely a materiál je daná ich výrobcom. Záručná doba začína plynúť odo dňa, v ktorom bolo Vozidlo pripravené na prevzatie Objednávateľom.

 

3.    Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku opotrebenia Vozidla alebo jeho časti, v dôsledku nesprávneho používania Vozidla alebo neoprávnenými a neodbornými zásahmi do Vozidla.

 

4.    Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonaného servisného zásahu a ktoré má Vozidlo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Ak sa vyskytnú vady vykonaného servisného zásahu počas záručnej doby, Objednávateľovi vzniká nárok na bezplatnú opravu Vozidla alebo iné odstránenie vád vykonaného Diela. Výber spôsobu odstránenia vád Diela je výlučným oprávnením Zhotoviteľa.

 

5.    Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vytýkané vady Diela výlučne prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na internetovej stránke www.schwarzmueller.sk súčasťou ktorého je aj presný opis vytýkanej vady. Objednávateľ je povinný notifikovať vady bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 3 dní od ich zistenia. Zhotoviteľ bude najneskôr nasledujúci pracovný deň po vyplnení formulára kontaktovať Objednávateľa a dohodne s ním miesto a čas vykonania opravy.

 

6.    Časový úsek od uplatnenia práv zodpovednosti za vady Objednávateľom až do vykonania opravy sa do záručnej doby nezapočítava.

 

7.    Objednávateľ sa zaväzuje pristaviť Vozidlo za účelom posúdenia a odstránenia vady Diela do určenej prevádzky Zhotoviteľa na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie Zhotoviteľ vykoná odstránenie notifikovanej vady v čo najkratšom možno čase, v zásade do 30 dní od uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, pokiaľ povaha vady nebude vyžadovať v konkrétnom prípade dlhšiu lehotu na jej odstránenie (napr. v dôsledku dodacích lehôt na náhradné diely).

 

VI. Vyššia moc

 

1.    Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie alebo nesplnenie povinností podľa Servisnej objednávky a/alebo týchto Všeobecných servisných podmienok, ak k omeškaniu alebo nesplneniu došlo z dôvodu zásahu vyššej moci. Za prípady vyššej moci sa považujú najmä, no nie výlučne: vojny, nepokoje, vzbury, teroristické útoky, sabotáže, generálne štrajky, výluky, živelné pohromy, povodne, požiare, epidémie, pandémie alebo iné okolnosti nezávislé od vôle zmluvných strán a mimo ich kontroly.

 

2.    Zmluvná strana postihnutá udalosťou vyššej moci je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní odo dňa vzniku tejto udalosti, informovať druhú zmluvnú stranu o nemožnosti plnenia.

 

3.    Ak nemožnosť plnenia z dôvodu zásahu vyššej moci trvá viac ako 2 mesiace, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Servisnej objednávky.

 

4.    Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť podľa ods. 2 tohto článku Všeobecných servisných podmienok je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetky škody spôsobené porušením tejto svojej povinnosti.

 

VII. Dôvernosť informácií

 

1.    Zásady ochrany osobných údajov Objednávateľa sú upravené Zhotoviteľom v Ochrane osobných údajov, ktoré sú voľne prístupné na internetovej stránke Zhotoviteľa na jeho internetovej adrese: https://www.schwarzmueller.sk/ochrana-osobnych-udajov.  

 

2.    Akékoľvek informácie uvedené v Servisnej objednávke alebo iných dokumentoch Zhotoviteľa alebo ktoré boli oznámené Objednávateľovi v súvislosti s vykonaním Diela a ktoré nie sú verejne prístupné sa považujú za dôverné (ďalej len ako „Dôverné informácie“).

 

3.    Objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, a to aj po zániku Servisnej objednávky. Objednávateľ nesmie poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám ani umožniť prístup tretej osoby k Dôverným informáciám. Uvedené neplatí v prípade, ak Objednávateľovi taká povinnosť vyplýva z rozhodnutia súdu, iného štátneho orgánu alebo na základe zákona.

 

4.    Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa uvádzať Zhotoviteľa ako svojho obchodného partnera, ani uvádzať obchodné meno alebo logo Zhotoviteľa pri propagácii svojej činnosti.

 

5.    V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku Objednávateľom, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, je tento povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR za každé takéto porušenie povinnosti Objednávateľom.

 

VIII. Vyhlásenia zmluvných strán

 

1.    Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať platné právne predpisy v súvislosti s plnením Servisnej objednávky a týchto Všeobecných servisných podmienok.

 

2.    Objednávateľ vyhlasuje, že Zhotoviteľ voči nemu nekonal v rozpore s dobrými mravmi a/alebo pravidlami poctivého obchodného styku, správanie Zhotoviteľa a/alebo jeho zástupcov nevykazovalo žiadne znaky nátlaku, diskriminácie alebo rozporu s morálkou a Objednávateľ nebol uvedený žiadnym spôsobom do omylu.

Cookies